Praktisch

Algemene regels

We werken volgens de beroepscode van het NIP. Hieronder vatten we samen wat daarin de voor jou belangrijkste punten zijn:

Afzegging

Als je om welke reden dan ook een afspraak af moet zeggen, willen we je vragen dit uiterlijk 48 uur van tevoren te doen, telefonisch of per e-mail op het mailadres van je behandelaar. Zeg je later dan 24 uur van tevoren af, dan wordt het gesprek in rekening gebracht. Dit geldt ook bij zakelijke trajecten.

Beroepsgeheim

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming vooraf van jou aan derden informatie wordt gegeven. Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan, een andere behandelaar of werkgever, mag deze informatie alleen gegeven worden als je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Indien van toepassing, worden geanonimiseerde gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Dossier

Er wordt een persoonlijk dossier aangelegd met persoonlijke gegevens, eventuele verwijsbrief en/of informatie van de bedrijfsarts, plan van aanpak en werkaantekeningen. Dit dossier wordt na afronding van de behandeling 15 jaar bewaard. Je hebt het recht om het dossier na afspraak in te zien. Het dossier wordt zo bewaard dat niemand anders toegang heeft tot de gegevens. Als je wilt, kun je schriftelijk verzoeken het dossier te vernietigen.

Klachtenprocedure

Als je ten tijde van de behandeling/begeleiding klachten hierover hebt, kun je die uiteraard met ons bespreken. Je klacht wordt serieus genomen en er zal samen met jou gezocht worden naar een oplossing. Mocht je van mening zijn dat er onvoldoende gehoor gegeven wordt aan jouw klachten, dan kun je een officiƫle klacht indienen bij het College van Toezicht van de Beroepsvereniging (NIP). Alle informatie hierover, samen met de tekst van de Beroepscode vind je op de internetpagina van het NIP (www.psynip.nl) . Een gz-psycholoog BIG valt daarnaast onder het Tuchtrecht op grond van deze Wet BIG, dus klachten kunnen ook ingediend worden bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het BIG-register geeft hierover meer informatie (www.bigregister.nl).