Burn-out behandeling

Je hebt een burn-out, wat nu? Neem de tijd en aandacht voor jezelf en laat je begeleiden naar herstel en (hernieuwde) energie. 

Voor wie?

Wanneer je voor langere periodes last hebt van veel spanning, het niet lukt met die spanning om te gaan en (te) weinig tijd hebt ingebouwd voor ontspanning, kan dat resulteren in overspannenheid of zelfs een burn-out. De belangrijkste verschillen hiertussen zijn de mate van uitputting en de duur van het herstel. Van een overspannenheid herstellen mensen in de regel relatief snel, bij een burn-out duurt het herstel langer en gaat dit gepaard met het maken van grote veranderingen. 

Aanpak overspannenheid

Hoewel het mensen vaak lukt om zelf van een overspannenheid te herstellen door een korte periode rust te nemen en de focus op ontspanning te leggen, kan het helpen om hier korte begeleiding bij te krijgen. Zo worden patronen aangepakt om er zorg voor te dragen dat het niet nog een keer gebeurt. Hierbij ligt de focus op het herkennen van (lichamelijke) signalen en het herkennen en bewaken van je grenzen. Dit allemaal om jouw balans tussen inspanning en ontspanning te beschermen. 

Aanpak burn-out

Bij een burn-out is begeleiding door een professional van groot belang, omdat het op echt bestendige wijze herstellen van je burn-out niet alleen lukt. Bij het krijgen van goede begeleiding herstel je sneller en ben je in staat om doortastende veranderingen te maken om de regie over je leven terug te krijgen. Vaak is het een moment van herbezinning op wat voldoening geeft en (weer) gezond door het leven te gaan. 

De burn-out behandeling bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie, ontspanning- en stressreductietraining en reintegratiebegeleiding. In de regel bestaat een burn-outbehandeling uit vijftien gesprekken van drie kwartier tot een uur. Bij mildere klachten kan volstaan worden met minder gesprekken, bij een overstap naar een andere functie/organisatie komen er meestal nog 3-5 gesprekken bij.

In de intake worden alle factoren die tot de huidige klachten en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid hebben geleid, goed in kaart gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, die tijdens het tweede gesprek (ook wel analysegesprek genoemd) worden besproken. Na deze intake- en analysefase wordt overlegd met de bedrijfsarts, waarna een voorstel voor behandeling naar de werkgever wordt gestuurd.

Onze behandeling van burn-out is gebaseerd op een evidence based programma voor burn-out, waarbij de zogeheten tijdcontingente benadering uitgangspunt is. In het begin betekent dit dat aandacht gericht is op het verbeteren van de leefstijl (voeding, beweging en slaap-waakritme) en dagstructuur om daarmee van de klachten te verminderen. Vervolgens begeleiden we bij het heel gradueel opbouwen van de werkhervatting op arbeidstherapeutische basis en het aanpakken van patronen die de burn-out in de hand hebben gewerkt. Het vergroten van het zelfinzicht en ontwikkelen van (stress)vaardigheden vormt hierbij meestal een essentieel onderdeel. Daarop volgt de fase van opbouw naar volledige werkhervatting binnen en soms buiten de eigen organisatie. Hierbij is altijd sprake van verandering: in de manier waarop je in je werk staat, maar wellicht ook van baan of functie. Veel burn-out trajecten bevatten daarom een aantal loopbaangesprekken gericht op het formuleren van een toekomstvisie en loopbaanperspectief. Indien nodig, worden hierbij loopbaantests gebruikt.

Wij hebben een actieve rol in het reïntegratieproces. Zo adviseren we bij het maken van een reïntegratieplan en overleggen we met de bedrijfsarts en indien nodig, met de personeelsfunctionaris. Bespreking van de reïntegratie in een driegesprek met werkgever en cliënt is meestal onderdeel van deze begeleiding. In voorkomende gevallen adviseren we bij een aangepast takenpakket, of andere passende functie.